Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

ORGANIGRAMA

Equip directiu

L'equip directiu està composat per els següents càrrecs:

Directora:

 • Ana García Alvite

Vicedirector:

 • Joan Camarasa Vendrell

Cap d'Estudis:

 • Sonsoles Luna Juan

Secretari:

 • Alberto Marruenda Molina

Competències:

 • Vetlar per el bon funcionament del centre.
 • Estudiar i presentar al claustre i consell escolar propostes per a facilitar i fomentar la participació coordinada de tota la comunitat educativa en la vida del centre.
 • Proposar procediments d'avaluació de les distintes activitats i projectes del centre i col·laborar en les avaluacions externes del seu funcionament .
 • Proposar a la comunitat escolar actuacions de caràcter preventiu que afavorisquen les relacions entre els distints col·lectius que la integren i milloren la convivència en el centre.
 • Adoptar les mesures necessàries per a l'ejecució coordinada de les decisions del consell escolar i del claustre en l'àmbit de les seues respectives competències.
 • Establir els criteris per a l'elaboració del projecte del pressupost.
 • Elaborar la proposta del projecte educatiu del centre, la programació general anual i la memòria final de curs.
 • Aquelles altres funcions que delegue en ell el consell escolar, en l'àmbit de la seua competència.