Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

ORGANIGRAMA

Claustre de professors

El Claustre ès l'órgan de participació dels professors en el Institut i el componen tots els docents.

Competències:

 • Formular propostes dirigides a l'equip directiu per a l'elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual.
 • Establir els criteris per a l'elaboració dels projectes curriculares d'etapa, aprovar-los, evaluar-los i decidir les seues possibles modificacions posteriors.
 • Aprovar els aspectes docents de la programació general anual, conforme al projecte educatiu, i informar d'aquella abans de la seua presentació al consell escolar així com la memòria final de curs.
 • Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i de la investigació pedagógica.
 • Triar als seus representants en el consell escolar.
 • Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats pels candidats.
 • Coordinar les funcions referents a l'orientació, tutoria, evaluació i recuperació dels alumnes.
 • Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació que de l'institut realitze l'Administració educativa o qualsevol informe referent a la marxa del mateix.
 • Analitzar i avaluar els aspectes docents del projecte educatiu i la programació general anual.
 • Participar en la planificació de la formació del professorat de l'institut i triar als seus representants en el centre de professors i recursos.
 • Aprovar els criteris pedagògics per a l'elaboració dels horaris dels alumnes.
 • Aprovar la planificació general de les sessions d'avaluació i qualificació i el calendari d'exàmens o de probes extraordinàries.
 • Aprovar els criteris per a l'elaboració dels horaris dels professors.
 • Analitzar i valorar trimestralment la situació econòmica de l'institut.
 • Analitzar i valorar l'evolució del rendimient escolar general de l'institut a través dels resultats de les avaluacions i quants altres mitjans es consideren adequats.
 • Conèixer les relacions de l'institut amb les institucions del seu entorn i amb els centres de treball.