Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

ORGANIGRAMA

Comissió de Coordinació Pedagògica

La Comissió de Coordinació Pedagògica està integrada per el Director, la Cap d'Estudis i els caps de departament, actuant com Secretari el cap de departament de menor edat.

Competències:

  • Establir les directrius generals per a l'elaboració i revisió dels projectes curriculars d'etapa.
  • Supervisar l'elaboració i revisió, així com coordinar i responsabilitzar-se de la redacció dels projectes curriculars d'etapa i la seua possible modificació, i assegurar la seua coherència amb el projecte educatiu de l'institut.
  • Establir les directrius generals per a l'elaboració i revisió de les programacions didàctiques dels departaments, del pla d'orientació acadèmica i professional i del pla d'acció tutorial, inclosos en el projecte curricular d'etapa. Proposar al claustre els projectes curriculars per a la seua aprovació.
  • Vetlar per el compliment i posterior avaluació dels projectes curriculars d'etapa.
  • Proposar al claustre la planificació general de les sessions d'avaluació i qualificació i el calendari d'exàmens o proves extraordinàries, d'acord amb la Caporália d'Estudis.
  • Proposar al claustre de professors el pla per a avaluar el projecte curricular de cada etapa, els aspectes docents del projecte educatiu i la programació general anual, l'evolució del rendiment escolar del Institut i el procés d'ensenyament.
  • Fomentar l'avaluació de totes les activitats i projectes del institut, col·laborar amb les avaluacions que es realitzen per iniciativa dels órgans de govern o de l'Administració Educativa i impulsar plans de millora en cas que fora necessari, com resultat de les avaluacions.