Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

ORGANIGRAMA

Consell escolar de centre

El Consell Escolar és l'órgan de participació dels diferents membres de la comunitat educativa i el de màxima responsabilitat en la gestió del centre.

El període de mandat de permanència del Consell és de quatre anys encara que cada 2 anys es renova parcialment, i l'accés al mateix, en el cas de professors, pares i alumnes, és mitjançant procés electoral.

Components:

Está constituït per el Director, que el presidix, el Secretari (amb veu, però sense vot) i el Cap d'Estudis, representants de professors, de pares i mares d'alumnes, un membre del personal no docent i un representant de l'Ajuntament.

Competències:

  • Formular propostes sobre la Programació General Anual.
  • Aprovar i avaluar el Projecte Educatiu de l'Institut.
  • Aprovar el Reglament de Règim Interior de l'Institut.
  • Participar en el procés d'admissió d'alumnes.
  • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris.
  • Elaborar les directrius per a les activitats complementàries.
  • Aprovar el projecte de pressupost.
  • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equipament.
  • Analitzar i valorar l'activitat general de l'Institut.