Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

INSTAL·LACIONS

Aula de plàstica Marlen Sempere

El departament de dibuix disposa d'un aula especial.

Imatge de l'aula Marlen Sempere 1 Imatge de l'aula Marlen Sempere 2

L'aula Marlen és un taller proveït de totes les necessitats per a impartir classes tant d'educació plàstica i visual com per a cursos de l'ESO, i dibuix tècnic per a batxillerat. Es troba localitzat en la planta superior del centre, gaudeix de molta il·luminació. Disposa de 30 taules de dibuix i 4 taules grans de taller per als treballs realitzats per grups. Està proveïda de 6 taules específiques de dibuix tècnic per a cursos de batxillerat.Disposa també d'aigüeres per a la correcta neteja i manipulació d'elements plàstics, té, a més a més, un ampli espai per a la realització d'activitats que ho precisen (pintar en cavallet,escultures o projectes de gran grandària).

Materials

  • Taller de pintura: disposa de cavallets, pintures, aquarel·les, pinzells i altres utensilis necessaris per a l'aprenentatge de tècniques pictòriques.
  • Taller de gravat: tórculo, linóleo, gúbies , tintes, corrons.
  • Taller de fotografia: ampliadora, cubetes,filtres.
  • Màquina de tallar (suro blanc
  • Dibuix tècnic: esquadres, cartabons y compassos per 15 alumnes.
  • Disposa del material necessari per a l'execució de projectes manuals: cutter, tisores, materials de reciclatge, rotuladors, etc...
  • Materials didàctics: pissarra, làmines explicatives, peces de vistes en dibuix tècnic, figures de poliedre, llibres, figures de escaiola.
  • Ordinadors per a l'aprenentatge de tècniques visuals.