Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Notícia

Actuacions del centre front la COVID-19

27/08/2020

Imagens Notícia
Aula

Conscients del moment d'incertesa que travessem al sector educatiu, considerant la proximitat de l'inici de curs, volem recordar les tasques realitzades al nostre centre per a organitzar l'inici de curs.

Al mes de juliol, i seguint les indicacions de Salut i Educació es van dissenyar una sèrie de mesures per a garantir la seguretat i salut de l'alumnat i personal del centre, aquestes es desenvolupen al Pla de Contingència del Centre.
Garantir la presencialitat de tot l'alumnat ha sigut l'objectiu principal del Pla, en aquest sentit, s'han reorganitzat els recursos personals i espais per garantir la distància de seguretat de 1.5m a l'interior de les aules, reduint el nombre d'alumnes per grup. Les normes generals i principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de la COVID-19 estipulades al Pla són:

- Ús obligatori de mascareta higiènica
- Mantenir en tot moment la distància de seguretat de 1,5 m
- Mantenir una correcta higiene de mans
- Evitar aglomeracions
- Hem diferenciat dos itineraris segons el sentit de la marxa, circulant sempre per la dreta.
- Entrades i eixides escalonades
- Separació en els patis per nivells educatius
- No compartirem material
- Hem unificat els grups de cada nivell i només compartiran optatives, Religió/Valors ètics dos grups per nivell, el que suposa que no sempre hem pogut respectar les seues preferències manifestades en la matrícula.
- Totes les matèries s'impartiran a l'aula de referència del grup excepte Educació Física i hores soltes d'altres matèries, minimitzant sempre el trasllat del grup a una altra aula
- L'accés al centre (fins i tot en els patis) està restringit. La comunicació amb les famílies i responsables legals de l'alumnat o d'aquests amb el professorat o equip directiu es realitzaran, de manera preferent, per telèfon, correu electrònic, missatges o correu ordinari i facilitarem que el màxim de gestions puguen realitzar-se de manera telemàtica
- No s'ha d'acudir al centre educatiu si es presenta a casa qualsevol simptomatologia (tos, febre -més de 37,5 °C-, dificultat en respirar, etc.) que poguera estar associada amb la COVID-19.
- Establiment d'un protocol d'actuació davant una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb COVID-19 al centre.

Així mateix, el conjunt del professorat està ajustant la seua pràctica docent, metodologies i materials per adaptar-se als diferents escenaris que puguen donar-se com a conseqüència de l'evolució de la COVID-19, per tal de donar la millor resposta possible a l'alumnat i a les famílies en contextos de docència de no presencial.
Totes aquestes mesures s'explicaran els primers dies a l'alumnat i es podrà consultar la informació actualitzada a la web del centre, ja que encara que a l'espera de noves instruccions per part de la Conselleria de Sanitat i Educació
Per a implementar totes aquestes mesures és imprescindible la responsabilitat i implicació de tots els sectors de la comunitat educativa, no dubteu en traslladar les vostres suggeriments o propostes a la direcció del centre.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració i interés.

Autor: Ana García Alvite Enviar correo al redactor