Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Notícia

ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR 2023

11/10/2023

Imagens Notícia
Eleccions CE

Per al pròxim 23 de novembre de 2023 s'han convocat les eleccions a consells escolars en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics.

D'acord amb la Resolució de 22 setembre de 2023, de la Direcció General d'Innovació i Inclusió Educativa, sobre la convocatòria d'eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, en l’any 2023 (DOGV núm. 2023/9766).

Representants a triar (Renovació de la 1a meitat):

4 Representants del sector docent
3 Representants del sector famílies (1 AMPA)
2 representants del sector alumnat

Calendari del procediment electoral:

5 d’octubre: publicació data sorteIg membres de la Junta Electoral

10 d’octubre: Acte públic per a l’elecció per sorteig dels membres de la Junta Electoral.

16d'octubre: Constitució de la Junta Electoral (convocatòria per correu electrònic).

18 d’octubre: Aprovació i publicació dels censos.

Del 18 d’octubre al 7 de novembre: presentació de candidatures.

8 de novembre: publicació de la llista provisional de candidats.

10 de novembre: reclamacions a la llista provisional de candidats

14 novembre: resolució de reclamacions a la llista provisional de candidats.

16 de novembre:

- Inici de la campanya electoral.
- Sorteig dels titulars i suplents de la mesa electoral de famílies i alumnat.
- Posada a la disposició de l’electorat les paperetes. Inici del vot no presencial

21 de novembre: finalització de la campanya electoral.

22 de novembre: jornada de reflexió.

23 de novembre:

- Constitució de les meses electorals
- Votacions al Consell Escolar
- Escrutini dels vots
- Signatura d’actes per les meses electorals
- Publicació del resultat electoral
- Introducció de dades de participació i resultats electorals a l’aplicació informàtica ELECONS, per part
de la direcció del centre.

Documentació del procés

(arxius adjuntats)


Exercici del vot no presencial

El vot serà directe, secret i no delegable. Els electors acreditaran la seua personalitat mitjançant DNI, N.I.E.,
passaport o permís de conduir.
Es podrà votar per correu. Els sobres es remetran a la mesa electoral per correu o poden ser entregats en
Secretaria, del 16 al 22 de novembre, i han d'anar signats en la solapa. Inclouran una fotocòpia del DNI o
N.I.E i un altre sobre amb el vot emés en el seu interior. Les paperetes es podran recollir en el centre.

HORARI DE VOTACIÓ DEL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2023:

SECTOR FAMÍLIES: de 8.00 a 10.00 hores i de 12.00 a 15.00 hores (Hall d'entrada)
SECTOR ALUMNAT: de 8.00 a 12.00 hores (Hall d'entrada)
SECTOR DOCENT: Claustre extraordinari a l'hora del pati (saló d'actes)

Resultats de la votació.

(en preparació)

Autor: Ana García Alvite Enviar correo al redactor