Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Notícia

Admissió nou alumnat per a ESO, FP Bàsica i Batxillerat 2023/2024

21/04/2023

Imagens Notícia
Admissió

El procés d'admissió es realitzarà telemàticament des de la pàgina de Conselleria. Les dates de presentació d'instàncies seran del 20 al 30 de maig per a FP Bàsica i del 4 al 12 de maig per a ESO i Batxillerat.

El procediment d'admissió per al curs 2023-2024 es tramitarà de manera telemàtica a la pàgina web de la Conselleria d'Educació. L'enllaç al procediment telemàtic pot trobar-se en la part inferior d'aquesta notícia

ELS ALUMNES QUE PROCEDIXEN DEL COL·LEGI RICO SAPENA (CENTRE ADSCRIT) NO HAN DE FER L' ADMISSIÓ

Ha de presentar la sol·licitud el pare, mare o tutor legal de l'alumne per al qual se sol·licita la plaça escolar, llevat que aquest siga major d'edat.
L'accés a Batxillerat requereix la participació en el procés d'admissió, amb independència que l'alumnat estiga cursant altres ensenyaments, fins i tot no obligatoris, al mateix centre.

PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per poder fer la sol·licitud telemàtica cal obtenir una "Clau d'Admissió" per cada fill o filla per al qual es vaja a presentar sol·licitud d'admissió. Amb ella es podrà accedir al formulari electrònic.
La clau d'admissió estarà composta per un identificador personal i una contrasenya. Aquesta «clau d'admissió» serà única per a cada sol·licitud d'admissió.
És important que hi aparega aquesta "Clau d'Admissió" ja que serà necessària per a, posteriorment, consultar llistes provisionals i definitives o per fer reclamacions quan s'hagen fet públiques les llistes, si fòra necessari.

CLAU D'ADMISSIÓ
Es podrà obtenir mitjançant algun dels següents sistemes de verificació d'identitat:


 • DNI

 • NIE, targeta d'estranger o permís de residència

 • Certificat de registre de ciutadadania de la Unió Europea

 • Qualsevol altre mitjà electrònic de verificació com certificat digital, DNI electrònic o sistema Cl@ve.


Les persones sol·licitants que únicament disposen de passaport o no disposen d'accés a mitjans electrònics hauran d'acudir al centre en que se sol·licita plaça com a primera opció, que serà habilitat com a punt d'atenció als usuaris.

MODEL DE SOL·LICITUD TELEMÀTICA
El model de sol·licitud per a cada ensenyament, a què s'accedirà des de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, un cop obtinguda la «clau d'admissió», inclourà els següents apartats:


 • Identificació de la persona sol·licitant.

 • Identificació de l'alumne o alumna per al / la qual se sol·licita plaça.

 • Identificació dels membres de la unitat familiar.
  En els casos en què es produïsca l'existència de no convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues i, si és el cas, la possible limitació de la pàtria potestat d'un ells, s'hauran de marcar la casella o les caselles habilitades a l'efecte. Quan es marque la casella d'existència de no convivència, en el moment de formalització de la matrícula, s'haurà d'aportar la signatura i consignar les dades de el pare, mare o tutor o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de plaça.

 • Autorització a l'Administració educativa per a l'obtenció de les dades corresponents a la renda familiar a través de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), així com autorització per a la consulta en el cas de ser persona destinatària de la Renda Valenciana d'Inclusió.

 • Circumstàncies al·legades per la persona sol·licitant per al procés d'admissió.

 • Nivell educatiu sol·licitat, programa lingüístic, modalitat i torn de batxillerat, si és el cas.

 • Declaració responsable que les circumstàncies al·legades s'ajusten a la realitat.

 • En el cas d'alumnat procedent de centres no sostinguts amb fons públics o de fora de la Comunitat Valenciana, es farà constar el compromís d'aportar la baixa de centre anterior en el moment de la matrícula.

 • Centres sol·licitats, fins a un màxim de deu, ordenats segons criteri de preferència.

 • Correu electrònic, en el qual rebrà la informació necessària per accedir a la consulta del resultat de el procediment d'admissió.


DOCUMENTACIÓ
No cal presentar cap documentació amb la sol·licitud.
La declaració responsable, substitueix l'aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en el moment de formular la sol·licitud, sense perjudici de la seva posterior acreditació i comprovació en el moment en que la situació sanitària ho permeti.
La direcció dels centres públics, la titularitat dels centres privats concertats i la Inspecció d'Educació estan facultats per demanar de les persones sol·licitants la documentació que estimen necessària per a la justificació de les situacions o circumstàncies al·legades, així com per a sol·licitar als òrgans administratius competents les actuacions necessàries per a la seva verificació.
La falsedat en les dades declarades, o no prou acreditats, donarà lloc a l'anul·lació de la sol·licitud, escolaritzant-se l'alumne o alumna en algun dels centres en què queden llocs vacants, un cop finalitzat el procés d'admissió.

RESULTATS
S'habilitarà dins de la pàgina web https://portal.edu.gva.es/telematricula un sistema individualitzat de consulta del resultat de el procediment i la puntuació obtinguda.
Les llistes provisionals i definitives estaran a disposició de les persones interessades, si les circumstàncies ho permeten, en els taulers d'anuncis dels centres i, en tot cas, a través de les direccions dels centres.

RECLAMACIONS
La formulació de reclamacions al resultat provisional i definitiu d'admissió de l'alumnat es realitzarà per mitjans electrònics, en els terminis i formes que s'indiquen en la resolució del calendari d'admissió de la Direcció General de Centres Docents.
Per a la formulació d'aquestes reclamacions s'haurà d'accedir a l'aplicació informàtica mitjançant la «clau d'admissió».

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA
L'alumnat admés en el procediment d'admissió regulat a aquest efecte haurà de formalitzar la matrícula en les dates que li indicarà el nostre centre. Ens posarem en contacte amb les famílies amb les dades de contacte proporcionades en el formulari d'admissió.

Autor: Alberto Marruenda Molina Enviar correo al redactor

Arxius
Enllaços relacionats