Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Galeria

Erasmus + Murals, Erasmus Days 2021

16/10/2021

Erasmus Days, Erasmus + murals, event per celebrar i commemorar els dies Erasmus junt l'emissió del video Erasmusexperience.

Aquestos dies ens han servit per difondrei conscienciar tota la comunitat educativa dels programes Erasmus al nostre centre.

Prompte reprenem les mobilitzats d'alumnat i professorat , ja informarem de tot.

Aquest 2021 celebrem dos esdeveniments, els murals de el programa Erasmus + i la publicació de el vídeo amb les experiències Erasmus + del nostre centre. De l'14 a l'16 d'octubre es celebraran els "Erasmus Days" 2021.

Tres dies de campanya en què compartir experiències i difondre els èxits i les oportunitats que ofereix el programa Erasmus +.

En aquesta edició repassarem els projectes desenvolupats durant el període 2014-2020 i el seu impacte, i difondrem el nou programa per 2021-2027 i les seves prioritats. Des de l'àmbit de la joventut volem aprofitar aquestes jornades per donar un impuls a la difusió de la part no tan coneguda de el programa Erasmus + com són els intercanvis juvenils, la mobilitat de treballadors del nostre sector, les associacions estratègiques o el suport a la reforma de les polítiques tot i que durant el període 2014-2020 es van finançar gairebé 4.000 projectes.

These days have helped us to raise awareness among the entire educational community of Erasmus programs at our center. We will soon resume the mobilizations of students and teachers, we will report everything.

This 2021 we celebrate two events, the murals of the Erasmus + program and the publication of the video with the Erasmus + experiences of our center. The "Erasmus Days" 2021 will be held from 14 to 16 October.

Three days of campaigning in which to share experiences and disseminate the successes and opportunities offered by the Erasmus + program. In this edition we will review the projects developed during the period 2014-2020 and their impact, and we will disseminate the new program for 2021-2027 and its priorities.

From the field of youth we want to take advantage of these days to give a boost to the dissemination of the not so well-known part of the Erasmus + program such as youth exchanges, mobility of workers in our sector, strategic partnerships or support to policy reform although during the period 2014-2020 almost 4,000 projects were funded.

Autor: Joan Camarasa Vendrell Enviar correo al redactor